Vejleder Jobcentre om skånejobmulighed?

Liv Over Lov iværksatte den 17. august 2017 en onlineundersøgelse, hvor mennesker med dokumenterede varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat arbejdsevne anmodes om at besvare følgende 2 spørgsmål:

  1. Har Jobcentret nogen sinde vejledt dig om, at det iht. § 2, nr. 6, § 51, § 52, nr. 2 og § 53, stk. 4 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats er muligt at blive ansat i skånejob, når man er førtidspensionist?
  2. Hvilken kommune bor du i?

Update 31. oktober 2017: 174 har svaret NEJ, 11 har svaret JA, 1 har svaret ”husker ikke” og 1 har hverken svaret JA eller NEJ. De 187 svar fordeler sig på 65 oplyste og 6 ikke-oplyste kommuner

Baggrunden for at iværksætte denne undersøgelse er, at det er gået op for os i Liv Over Lov, at skånejobmuligheden for førtidspensionister faktisk er en del af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, men at det er meget få jobcentre, der vejleder borgerne om den beskæftigelsesmulighed.

Baggrunden er også, at både kommunalpolitikere som f.eks. Beskæftigelsesborgmesteren i Københavns kommune og Venstres Beskæftigelsesordfører i Folketinget vedholdende bliver ved med at føre befolkningen bag lyset, når de offentligt igen og igen og igen.

I TV2 Lorry den 1. juni 2017, kl. 19:30 sagde Anna Mee Allerslev bl.a.: “Man skal være mere død end levende for at kunne få tildelt en førtidspension.”

I Ugebrevet A4 den 18. august 2017 udtalte Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen: “Man skal alene være berettiget til at få førtidspension, hvis man helt åbenlyst ikke har nogen arbejdsevne.”

Der er HELT ÅBENLYST en himmelråbende uoverensstemmelse mellem, hvad de 2 nævnte politikere offentligt informerer befolkningen om igen og igen og igen og det FAKTUM, at man som førtidspensionist faktisk godt kan komme til at bidrage til arbejdsfællesskabet i et skånejob.

Det er faktisk en grov manipulation at foregive noget, som er HELT ÅBENLYST i uoverensstemmelse med den lovgivningsmæssige fakta.

Det er også HELT ÅBENLYST, at det er meget få sagsbehandlere ude i kommunerne, der vejleder borgere med dokumenterede varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat arbejdsevne i, at man kan blive ansat i et skånejob, når man er førtidspensionist, og at skånejobmuligheden er en del af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Ifølge Ankestyrelsens publikation til sagsbehandlere i alle offentlige myndigheder: “At skrive en afgørelse er det HELT ÅBENLYST ulovlig sagsbehandling, at langt de fleste sagsbehandlere i jobcentrene og også i Ankestyrelsen ikke vejleder om skånejobmuligheden, fordi de har pligt til at lave en helhedsvurdering i henhold til §§ 5-7 i Retssikkerhedsloven og pligt til at vejlede borgerne i henhold til § 7 i Forvaltningsloven.

En helhedsvurdering betyder, at sagsbehandlere har pligt til at behandle en ansøgning om hjælp bredt. Det er således ofte ikke nok at behandle en ansøgning om hjælp kun efter de regler, som borgeren konkret har søgt hjælp efter.

Hvis en borger fx mangler forsørgelsesgrundlag, skal kommunen bl.a. undersøge, om borgeren har ret til sygedagpenge, ret til støtte til revalidering, ret til tabt arbejdsfortjeneste, ret til kontanthjælp, og/eller om kommunen bør rejse en sag om førtidspension mv.

En helhedsvurdering skal give borgeren klarhed over, hvordan kommunen ser på sagen. Helhedsvurderingen kan indeholde en eller flere afgørelser. Hvis borgeren har søgt om en bestemt ydelse, og kommunen i vurderingen konstaterer, at borgeren ikke har ret til denne ydelse, er det en afgørelse. Fx kan vurderingen indeholde et afslag på, at kommunen lader sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension.

Kommunen skal begrunde denne type afgørelser i overensstemmelse med reglerne for andre formelle afgørelser. Hvis vurderingen alene indeholder en konstatering af fx, at borgeren er syg og modtager sygedagpenge, samt at borgerens sag skal vurderes på ny efter en bestemt frist, er der ikke tale om en afgørelse.

I følge Forvaltningslovens § 7 har kommunerne en udvidet vejledningsforpligtelse på det sociale område, idet det fremgår af Retssikkerhedsloven, at rådgivning og vejledning er en social ydelse, og at kommunen også skal være opmærksom på, om der kan søges hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

Kommunerne har desuden pligt til at være opmærksomme på, at udsatte grupper i samfundet kan have et særligt vejledningsbehov, og at kommunerne skal være opmærksomme på, at der gælder en særlig vejledningspligt, hvis kommunen træffer en indgribende afgørelse.

Lovgrundlaget for ansættelse i løntilskudsjob (tidligere kaldt skånejob), når man er førtidspensionist, er en aktiv beskæftigelsesindsats jævnfør LBK nr 1342 af 21/11/2016

Kapitel 2: Målgrupper, ansvar m.v.

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:

Nr. 6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

Kapitel 12: Ansættelse med løntilskud

§ 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6, 8 og 11-14, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.

§ 52. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives

Nr. 2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6

Varighed;

§ 53. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere gives i op til 4 måneder og hos private arbejdsgivere i op til 6 måneder.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives ud over 1 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.