Kommuner og Regioner bruger livstruende våben

Liv Over Lov har valgt at offentliggøre adskillige konkrete beviser på, at nogle kommuner og regioner, siden reformen af fleksjob og førtidspension blev indført i 2013, har opbygget et systematisk samarbejde, hvor de bruger et fælles livstruende våben mod borgere. I disse borgeres sager har det været veldokumenteret igennem mange år, at deres funktionsevne/arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at det ikke er muligt for dem at opnå ansættelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, herunder efter de sociale kapitler. Det er også veldokumenteret i disse borgeres sager, at de er optimalt behandlet, at der ikke kan forventes en forbedring af deres tilstand, men tværtimod en gradvis forværring, og at flere arbejdsevneudviklingsindsatser, vil forværre deres helbred yderligere. Det livstruende våben er, at nogle kommuner henviser og tvangshenviser borgere til Klinisk Funktion med ét eneste formål for øje; nemlig at få en læge fra Klinisk Funktion til at skrive til kommunen, at det ikke vil være lægeligt uforsvarligt (kontraindiceret), og at det ikke vil medføre varig skade på helbredet at iværksætte flere beskæftigelsesrettede indsatser. At kommuner og Klinisk Funktion mener, at en beskæftigelsesrettet indsats først forværrer helbredet, når indsatsen forventes at medføre varige skader på borgernes helbred er i hel åbenlys modstrid med, at der i Beskæftigelsesministeriets redegørelse om ressourceforløb i september 2017, står; citat: “Indsatsen i ressourceforløb må aldrig forværre borgerens helbred.” Liv Over Lov mener i øvrigt, at det for borgerne meget vigtige retssikkerhedsprincip “indsatser må aldrig forværre helbredet” også skal efterkommes af kommuner og regioner over for borgere i sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb samt over for varigt syge og handicappede, der fastholdes som aktivitetsparate på hhv. kontanthjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse og uddannelseshjælp.
Liv Over Lov har fået indsigt i nogle af de nedenfor nævnte borgeres rapporter fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital og deres behandlende lægers diagnoser og erklæringer samt andre fagpersoners udtalelser i deres sager. I rapporterne fra Klinisk Funktion er der ikke citeret en eneste erklæring fra andre fagpersoner i borgernes sager faktuelt korrekt, og der er ikke taget stilling til om det er åbenlyst formålsløst at udvikle borgernes arbejdsevne, selvom det er et lovkrav. I ovenfor nævnte redegørelse om ressourceforløb defineres “åbenlyst formålsløst” som “ikke-realistisk”. At kommuner og Klinisk Funktion med det fælles livstruende våben dermed afprøver og efterfølgende ændrer alle andre fagpersoners erklæringer i borgernes sager er i hel åbenlys modstrid med ovenfor nævnte redegørelse og i hel åbenlys modstrid med tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksens svar på et § 20 spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg den 10. juni 2014; citat: ”Sundhedskoordinatoren kan herefter ikke foretage undersøgelse eller behandling efter sundhedslovgivningen, og kan således ikke ændre eller stille nye diagnoser, når sundhedskoordinatoren yder sundhedsfaglig rådgivning.”
For at forebygge at skulle bruge en masse tid på at svare på spørgsmål om Liv Over Lov bryder straffeloven ved at offentliggøre navne på ansatte i ledende eller øvrige magtfulde stillinger i kommunerne og i regionerne og ved at offentliggøre breve og lydoptagelser med dem, beder vi om, at I læser vores begrundelser for at gøre det på Forsiden.
Alle de borgere, hvis sager er offentliggjort i dette Blogindlæg, har givet skriftligt samtykke til offentliggørelsen. Borgernes navne er link til yderligere oplysninger om deres individuelle og konkrete sager. Første borgersag, som beviser, at det livstruende våben er blevet brugt, er i sagen om Charlotte Pedersen i København, som hang fast i systemet i næsten 14 år, inden kommunen endelig tilkendte hende en førtidspension. Charlotte Pedersen klagede over, at der var hel åbenlys uoverensstemmelse mellem Klinisk Funktions LÆ275 af 8/7 2016; citat: ”yderligere tiltag må forventes ligeledes at medføre forværring” og Sundhedskoordinator Monica Menachems udtalelse på Charlottes møde med Rehabiliteringsteamet den 12/9 2016; citat: ”at en skånsom praktik ikke må forventes at udgøre en risiko for førlighed og helbred.” Afdelingslæge/souschef Henrik Agerlig Petersen fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital besvarede Charlotte Pedersens klage således; citat: ”Sagen er diskuteret med den journalskrivende læge, som anførte, at det er forklaret Charlotte Petersen, at man kun skriver, at beskæftigelsesrettet er kontraindiceret, når vi forventer, at der vil ske varige skader på helbredet, og at det ikke er tilfældet i hendes sag. Man må forvente, at smerterne forværres set i lyset af den samlede tilstand og i lyset af erfaringer, men som det er forklaret Charlotte Petersen, vil det ikke medføre risiko for varige skader på helbredet overordnet set: Med ovenstående som udgangspunkt, må det derfor konkluderes, at der ikke er argumenter imod at foretage en afklaring af arbejdsevnen, idet der – som altid – skal tages behørigt hensyn til relevante skånebehov.” Se klagesvaret fra Henrik Agerlig Petersen her
Anden borgersag, som beviser, at det livstruende våben er blevet brugt, er i sagen om Charlotte Kwasniak, hvis sygdomsforløb startede i 2001 med en lammelse i venstre ben og andre neurologiske udfald, og som pga. Københavns kommunes årelange, systematiske, ulovlige og helbredsforværrende sagsbehandling flyttede til Hillerød, hvor hun 5 måneder senere fik tilkendt førtidspension. Charlotte Kwasniak var også forbi Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital. I hendes journal skrev læge Anders Erreboe; citat: ”Kommunen ønsker vurderet om hun vil kunne deltage i et skånsomt udviklingsforløb; på basis af det langvarige forløb uden progression og eget ønske om pension, er det svært at forestille sig et positivt resultat, men ud fra en lægefaglig vurdering er det ikke lægeligt uforsvarligt, såfremt det foregår skånsomt. Sagen har været til tværfaglig klinisk konference d. 03.11.16 og der kan ikke peges på yderligere behandlingstiltag.” I et svar på Charlottes klager over og spørgsmål til journalnotaterne, skrev Reservelæge Amra Reko – også fra Klinisk Funktion; citat: ”Mange vil opleve en forbigående forværring i starten i begyndelsen af en evt. arbejdsprøvning, især hvis man skal lave opgaver, man ikke er vant til, men det er ikke ensbetydende med, at helbredet tager varigt skade.” Beviset kan I se her:
Tredje borgersag, som beviser, at det livstruende våben er blevet brugt, er i sagen om Christina Jensen i København, som blev fastholdt i systemet i mere end 7 år, indtil hun endelig fik førtidspension i 2018. Den 2. november 2017 var Christina hos Klinisk Funktion på Frederiksberg for anden gang inden for 1 år, fordi jobcentret mente, at hendes sag stadig ikke var tilstrækkeligt belyst efter 7 år. Mødet med Klinisk Funktion blev lydoptaget. Hør de 30 minutters lydoptagelse her:
Ca. 7:13 inde i lydoptagelsen, bad Christinas partsrepræsentant Bitten Vivi Jensen for anden gang Klinisk Funktions læge Jo Coolidge om at svare på om det er kontraindiceret at iværksætte nye jobindsatser. Jo Coolidge svarede; citat: ”jeg vil ikke mene, at det er skadeligt at lave en skånsom arbejdsprøvning.” Nogle sekunder senere uddybede Jo Coolidge det således, citat: ”Der er ikke påvist nogen sygdom, der på den måde ville forværres af, at man f.eks. lavede nogle regnskabsopgaver i hjemmet.” Ca. 10:15: Bitten forlod lokalet, hvor Christina blev undersøgt af Jo Coolidge; med ordene; citat: ”Her på Klinisk Funktion er det ikke kontraindiceret, hvis du ikke dør af det. Tak for kaffe, siger jeg bare.” Herefter mødtes Bitten og Christinas bisidder Esben Søvang Maaløe med afdelingslæge og souschef Henrik Agerlig Petersen også fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital. Ca. 11:30, sagde Henrik Agerlig Petersen; citat: ”hvis vi skriver i en given sag, at der ikke er noget til hinder for at lave en praktik; det er muligt, at det i begyndelsesfasen medfører øgede smerter eller noget andet, men der er ikke noget, der tyder på, at det vil forringe helbredssituationen.” 26:30: spurgte Esben; citat: ”Hvad kan en arbejdsprøvning da hjælpe, hvis man ikke kan udvikle arbejdsevnen?” Henrik Agerlig Petersens svar til Esben var; citat: ”Jamen, det kan da godt være, at patienten har en restarbejdsevne, som kan udnyttes.” Ifølge fleksjob- og førtidspensionsreformen er det ikke Klinisk Funktions opgave at vurdere om en evt. restarbejdsevne kan udnyttes. Deres opgave er at vurdere om det er åbenlyst formålsløst (= ikke realistisk) at udvikle en given borgers arbejdsevne.
Fjerde borgersag, som beviser, at det livstruende våben er blevet brugt, er i sagen om en borger i Hvidovre, som ønsker at være anonym. Denne borger hænger også fast i systemet efter en meget alvorlig faldulykke i 2011, som har forårsaget langtidsfølger efter hjernerystelse. Overlæge Anne Marie Plesner fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital skrev om denne borger den 18. maj 2016; citat: ”Der vil kunne foretages yderligere arbejdsprøvning under hensyntagen til udtrætningen, som er det primære problem og en opstart med få timer. Anonym vil kunne profitere af en mentor, der er opmærksom på de problemstillinger Anonym har. Yderligere afklaring må bero på reel afprøvning.” Neuropsykolog Thøger Rasmussen også fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital skrev; citat: ”I LÆ271 anmodning om lægeattest i Klinisk Funktion, Hvidovre kommune 26.11.2015, udbedes der en ”vurdering af om en ny arbejdsprøvning kan iværksættes”. Dette besvares i lægeattest i Klinisk Funktion (LÆ 275) af 18.05.2016 således, at ”der ville kunne foretages yderligere arbejdsprøvning under hensyntagen til udtrætningen som det primære problem og en opstart med få timer”. Jeg er enig i denne sammenfatning – yderligere arbejdsprøvning vil efter min vurdering ikke involvere helbredstruende elementer.” Klinisk Funktion tager heller ikke her stilling til om det er åbenlyst formålsløst (= ikke realistisk) at udvikle Anonyms arbejdsevne, som lovgivningen omkring fleksjob og førtidspension forpligter både Klinisk Funktion og kommunerne til, idet Neuropsykolog Thøger Rasmussen også skrev; citat: ”jeg vurderer, at problemer vil kunne påregnes at gentage sig, og at de vil være branche- og arbejdspladsuafhængige. I dette ligger, at det er min egenhændige vurdering, at fornyet arbejdsprøvning usandsynligt vil kunne bidrage med nogen yderligere information ud over den, der allerede er indhøstet.” Se beviset fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital her:
Femte borgersag, som beviser, at det livstruende våben er blevet brugt, er i sagen om Bogdan I. Bobotan G. i Allerød, som blev fastholdt i systemet efter en meget alvorlig arbejdsulykke i 2013, indtil han fik førtidspension i 2018. Reservelæge Pierre Osland Viala fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital har den 8. maj 2017 skrevet; citat: Der er ingen kontraindikation med henblik på nye arbejdsmarkedsrettede aktiviteter dersom en passende praktik kan findes. Denne vil sandsynligvis medføre flere smerter og træthed i en periode, men vil ikke medføre en reduktion af patientens funktion på længere sigt.” Som i andre borgeres sager, tager Klinisk Funktion heller ikke her stilling til om det er åbenlyst formålsløst (= ikke realistisk) at udvikle Bogotans arbejdsevne, som lovgivningen omkring fleksjob og førtidspension forpligter både Klinisk Funktion og kommunerne til. Klinisk Funktion har derimod vurderet Bogotans helbred i hel åbenlys modstrid med speciallægeerklæringen fra Tværfagligt Smertecenter ved In-tact efter 8 måneder forløb i 2014. I den afsluttende rapport fra august 2014 blev Bogotans arbejdsevne vurderet således; citat: ”BG’s tilstand er omfattende, kompleks, varig og stationær. BG har betydelige begrænsninger i funktionsniveau. Der har været gennemført omfattende intensiv, tværfaglig indsats uden opnåelse af ændring i BG’s funktionsniveau eller en lindring af hans smerter. Der er ingen yderligere behandlings-forslag, hverken somatisk, psykologisk eller psykiatrisk. På baggrund af ovennævnte tværfaglig vurdering skønnes det urealistisk at gennemføre en praktisk afklaring af erhvervsmæssige ressourcer via virksomhedspraktik. Det er umuligt at forestille sig en virksomhed, der vil kunne rumme og matche BG’s uhyre lave funktionsniveau samt hans personlige fremtræden.” Se beviset fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital her:
Sjette borgersag, som beviser, at det livstruende våben er blevet brugt, er i sagen om Jane Pihlmann i København, som blev fastholdt i systemet, fordi kommunen i næsten 9 år nægtede at afklare hende til fleksjob eller førtidspension med skånejobmulighed. Jane Pihlmanns sagsbehandler i jobcentret bestilte efter hendes 3. møde med et Rehabiliteringsteam den 28/9 2017 en LÆ271 attest hos Klinisk Funktion den 23/10 2017 – på trods af, at regionens sundhedskoordinator på mødet Mads Frellsen fra Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital flere gange sagde, at Janes sag er tilstrækkeligt oplyst. Læg især mærke til, at Janes sagsbehandler ikke har tvangshenvist hende til Klinisk Funktion, fordi der er uoverensstemmelse mellem sagens faktuelle oplysninger, men fordi sagsbehandlerens personlige mening er, at der ikke er samhørighed mellem sagens oplysninger og Janes frivillige arbejde. Jane har klaget over og bedt om uddybende begrundelser for, hvorfor kommunen vil have hendes frivillige arbejde omsat til arbejdsevne, da det er en voldsom indgriben i hendes privatliv og helt uden nogen som helst oplysninger om, at hun har arbejdet frivilligt det meste af sit voksne liv – og at hendes frivillige arbejde, siden hun pga. handicap blev fyret fra sit job den 25/11 2010, har været den eneste måde, hun har kunne holde fast i et socialt liv på. Sagsbehandlerens bestilling af undersøgelse på Klinisk Funktion kan I se her: På baggrund af alle disse afsløringer om det borgerfjendske samarbejde mellem kommunerne i Region Hovedstaden og Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital anmodede Liv Over Lov om dialogmøde med ledende overlæge Sven Viskum. Liv Over Lov har afholdt 3 dialogmøder med Sven Viskum og flere andre overlæger på Klinisk Funktion, som medførte massive forbedringer for de berørte borgere. Der foreligger godkendte referater, som kan læses i dette link:
Dialogmøder med Klinisk Funktion på Frederiksberg

2 comments

  • Hvor er det grimt , vi syge bliver svinet og hevet gennem umenligske forløb men vi kæmper vidre
    Jeg må komme op og tage 200 mg Tramadol og alt det andet damerne stillende for at klare en jobprøvning

  • Vi har fået en besked fra Boris, som desværre har tasten en forkert e-mailadresse, da han skrev til os den 12/11 2017 ved 14 tiden.

    Så Boris, hvis du ser denne kommentar, så kontakt os igen. Vi vil gerne hjælpe dig,

    Kærlig hilsen
    Jane Pihlmann

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.