Jobcenter bestiller lægeundersøgelse af borgere uden deres skriftlige samtykke

Torsdag den 21. december 2017 sendte Ulrik Kohl, Ordfører for borgerrettigheder og beskæftigelse for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation nedenstående politikerspørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på baggrund af en borgers klage.
Borgeren har også klaget til Borgerrådgiveren og bedt dem om at behandle klagen generelt og principielt, da Jobcenter København har bestilt lægeundersøgelser af mange andre borgere også på Klinisk Funktion og i et baglokale på Jobcenter Lærkevej uden deres skriftlige samtykke til det. Læs borgerens generelle og principielle klage til Borgerrådgiveren her: Den 28. december 2017 modtog borgeren svar fra Borgerrådgiveren om, at de har taget borgerens sag op med forvaltningen og givet dem 6 uger til at besvare de stillede spørgsmål. Borgerrådgiveren skrev også, at når svarene fra forvaltningen er modtaget, vil Borgerrådgiveren tage stilling til, om der er grundlag for at udføre tilsyn med forholdet om de manglende skriftlige samtykkeerklæringer fra borgerne til, at kommunen kan bestille lægeundersøgelser af borgerne. Læs Borgerrådgiverens svar til borgeren og spørgsmål til forvaltningen her
Den 15. januar 2018 mod tog Ulrik Kohl svar på sine spørgsmål om henvisning til lægeundersøgelser i Klinisk Funktion uden borgernes skriftlige samtykke fra Bjarne Winge, administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Læs Bjarne Winges svar på politikerspørgsmål vedr. henvisning til Klinisk Funktion her Overordnet set opfatter Liv Over Lov Bjarne Winges svar som en bekræftelse på, at kommunen ikke kan/må gennemtrumfe lægeundersøgelser i Klinisk Funktion uden borgerens samtykke. Men ifølge Bjarne Winge kræver loven ikke, at kommunen skal indhente et særligt skriftligt samtykke fra borgerne for, at kommunen kan henvise dem til lægeundersøgelser i Klinisk Funktion, hvis borgeren har underskrevet den almindelige samtykkeerklæring om indhentning og videregivelse af personlige oplysninger. Bjarne Winge gør meget ud af at oplyse Ulrik Kohl om, at det er frivilligt for borgerne om de vil lade sig undersøge på Klinisk Funktion, når kommunen eller Rehabiliteringsteams vurderer, at det skal der til, før kommunen kan træffe afgørelse om fleksjob eller om førtidspension, hvor der jo er mulighed for at blive ansat i et skånejob. Der er flere ting vedr. borgernes ret til frivillighed, der springer lige i øjnene i Bjarne Winges svar, citater: ”Hvis en borger ikke ønsker at deltage i en helbredsmæssig udredning via Klinisk Funktion, har borgeren altid mulighed for at afslå at deltage – i sidste ende ved at undlade at møde op. Konsekvensen vil dog typisk være, at det ikke er muligt for forvaltningen at oplyse sagen tilstrækkeligt til at vurdere, om borgeren eksempelvis er i målgruppen for et fleksjob eller førtidspension.” [… …] ”Som nævnt er deltagelse i helbredsmæssig udredning via Klinisk Funktion frivilligt for borgeren.” Hvordan kan det være frivilligt for borgerne om de vil lade sig undersøge på Klinisk Funktion (altså uden trusler om at miste sit forsørgelsesgrundlag eller trusler om andre økonomiske sanktioner samt uden trusler om, at kommunen ikke kan træffe afgørelser om enten fleksjob eller førtidspension), når de samtidig får at vide, at det får konsekvenser for afslutningen af deres Jobcentersag at sige nej tak? En anden ting, der springer lige i øjnene i Bjarnes Winges svar er, at han meget belejligt for den konkrete borgers sag har undladt at copy-paste stk. 3 i § 13 i Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. ”§ 13, stk. 3. Vurderingen i klinisk funktion kan alene varetages af den samme person, der har varetaget sundhedskoordinatorfunktionen i borgerens sag, hvis borgeren er indforstået hermed.” Den konkrete borger, som Ulrik Kohl udarbejdede sine politikerspørgsmål på baggrund af, har nemlig fået flere skriftlige afslag på vedkommendes ønske om en samtale med den Sundhedskoordinator, som repræsenterede Klinisk Funktion på borgerens møde med Rehabiliteringsteamet i september 2017. Denne Sundhedskoordinator sagde flere gange på mødet med Rehabiliteringsteamet, at borgerens sag ifølge ham var tilstrækkeligt oplyst, og at han ikke havde brug for flere oplysninger i sagen. De skriftlige afslag på en personlig samtale med Sundhedskoordinatoren efter mødet med Rehabiliteringsteamet har den konkrete borger fået både fra sin egen sagsbehandler i Jobcentret og fra ledende overlæge på Klinisk Funktion Sven Viskum. Sven Viskum begrundede det således i en mail til den konkrete borger den 8. december 2017: ”Mht. en samtale med sundhedskoordinator er det, som jeg har skrevet tidligere, kommunen der står for at etablere en sådan samtale, der i givet fald skal foregå i kommunen med deltagelse af medarbejder fra kommunen. Det er rigtig, som Københavns kommune anfører, at et sådant møde er begrænset til at drøfte evt. skånebehov i relation til en konkret praktik.” I § 13, stk. 3 står der IKKE, at borgerens ret til en personlig samtale med den sundhedskoordinator, som repræsenterer Klinisk Funktion på et møde med et Rehabiliteringsteam, alene er begrænset til at drøfte evt. skånebehov i relation til en konkret praktik. Så det er endnu en selvopfunden regel, som der ikke er lovhjemmel til i § 13 i Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
Ulrik Kohls spørgsmål: Jeg har 4 spørgsmål i forlængelse af en mail fra en borger, som er sendt til BIU’S medlemmer. Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i mine spørgsmål, selvom de henviser til en bestemt borgers mail. Jeg anmoder om, at forvaltningens svar kommer i en form, som kan offentliggøres, dvs., at det heller ikke indeholder personfølsomme oplysninger. På forhånd tak og glædelig jul!
Politikerspørgsmål: Det fremgår af henvendelse fra borgeren og de medsendte bilag, at hun er blevet henvist til lægeundersøgelse, herunder psykiatrisk undersøgelse, uden at kommunen har indhentet hendes skriftlige samtykke.
  1. Kan forvaltningen bekræfte, at det er ulovligt, hvis forvaltningen tvangsmæssigt henviser til lægeundersøgelse hos klinisk funktion i denne type sager?
  2. Kan forvaltningen bekræfte borgerens oplysninger om, at hun er blevet henvist tvangsmæssigt, altså uden at hun har givet sit samtykke?
  3. Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor borgere er blevet henvist til lægeundersøgelser uden at forvaltningen har indhentet borgerens samtykke?
  4. Såfremt der i denne sag eller lignende sager er foretaget en ulovlig handling af forvaltningen, hvem har så ansvaret?
Venligst, Ulrik Kohl Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Ordfører for borgerrettigheder og beskæftigelse (Ø)
Læs også følgende Blogindlæg, som også omhandler Jobcentres og Klinisk Funktions borgerhelbredsforværrende samarbejde: Skatteborgernes penge bruges til mishandling af syge Åbent brev om kommuners og Klinisk Funktions borgerhelbredsforværrende samarbejde John Andersen (Ø); Jobindsatser må ALDRIG forværre folks helbred Kommuner og Regioner bruger livstruende våben

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.