Jobcenter vil tvinge kræftsyg kvinde i ressourceforløb

Opdatering september 2019: Der er sket flere ting i Jette Sands jobcentersag, siden dette blogindlæg blev oprettet den 23. december 2017. Efter 5 års kamp mod både jobcentret og Ankestyrelsen fik Jette Sand takket været en LÆ 275 attest fra Klinisk Funktion en åbenlys førtidspension den 1. maj 2019. Vejen til en åbenlys førtidspension var umenneskelig hård for Jette Sand, og der er blevet foretaget flere alvorlige ulovligheder i hendes sag, heriblandt:
 • Både jobcentret og Ankestyrelsen slap ustraffet afsted med at træffe afgørelse om ressourceforløb, som delvist baserede sig på en anden borgers oplysninger. Hverken jobcentret eller Ankestyrelsen ville berigtige dette, og de begrundede det med, at disse oplysninger fra en anden borgers sag ikke havde nogen betydning for afgørelsen om ressourceforløb.
 • Både jobcentret og Ankestyrelsen slap også ustraffet af sted med ulovligt at bruge lægekonsulent Anders Ottar Jensens skøn i 2014 på trods af, at det i fleksjob- og førtidspensionsreformens regler fra 2013 er helt tydeligt, at jobcentre alene må indhente lægelige oplysninger hos borgerens egen praktiserende læge og hos Klinisk Funktion. Igen begrundede jobcentret og Ankestyrelsen, at denne ulovlighed ikke havde betydning for afgørelsen om ressourceforløb. Det tragisk komiske er, at Jette Sand fik en åbenlys førtidspension netop efter, at hun havde været forbi Klinisk Funktion.
 • Parkering i et totalt indholdsløst ressourceforløb i 1 ½ år, da Jette Sand var alt for kræftsyg til at kunne deltage i de beskæftigelsesrettede indsatser, som rehabiliteringsteamet havde anbefalet, og som tragisk komisk var de indsatser, som et andet rehabiliteringsteam havde peget på i den anden borgers sag.
Herunder er et indblik i, hvad Jette Sands jobcenterforløb også bød på: I filmen herunder, som er en lydoptagelse fra et møde med kronisk kræftsyge Jette Sand, hendes partsrepræsentant Bitten Vivi Jensen og en koordinerende sagsbehandler i Jobcentret CAB i Kbh. SV den 11. juni 2018, kan du høre, at juristen Bo Juul opfordrer Jette til at politianmelde jobcentret for at bruge en anden borgers oplysninger i hendes sag – urigtige oplysninger, som er fulgt med helt op på Ankestyrelsesniveau. Ankestyrelsen har heller ikke ville slette de urigtige oplysninger, hvilket jo i bund og grund vil sige, at alle afgørelser er truffet på et ukorrekt grundlag. Det er absurt, at offentlige myndigheder ikke opfylder deres pligt til at slette beviselige urigtige oplysninger i en borgers sag, jævnfør persondataloven!!!
Ulrik Kohl, Ordfører for borgerrettigheder og beskæftigelse for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation, modtog den 30. januar 2018 direktør Bjarnes Winges svar på de to politikerspørgsmål, han stillede den 18. januar 2018 til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) om den konkrete borger, som dette blogindlæg handler om, og som du kan høre og se lidt om i denne video. Jette Sand har siden 2013 lidt af en ondartet uhelbredelig knoglemarvskræft, som hun siden har fået livsforlængende kemobehandling for. Efter at have fastholdt Jette i sygedagpengesystemet i 4 år, indstillede et fagligt ukompetent rehabiliteringsteam hende til et ressourceforløb i 3 år i september 2017, der bl.a. skal indeholde en længerevarende og stabil arbejdsprøvning på 9-12 måneder. Bjarne Winge afviste at udfærdige sit svar til Ulrik Kohl uden personfølsomme oplysninger, hvilket betyder, at hans svar er fortroligt, og at det derfor ikke må offentliggøres. Man kan kun gisne om, hvorfor Bjarne Winge ikke ville lave et svar uden personfølsomme oplysninger, men mon ikke hans motiv er, at han i bund og grund ikke vil konfronteres med en masse offentlig berettiget kritik fordi han i sit svar argumenterer for, at man ikke kan få førtidspension uden først at skulle igennem et ressourceforløb med mindre man er terminal syg? Heldigvis for Jette er Ulrik Kohl en lokalpolitiker, der ikke bare sådan giver og kaster håndklædet i ringen. Den 8. februar 2018 sendte Ulrik Kohl nemlig følgende opfølgende spørgsmål til jobcentrets ønske om at sende en dødelig kræftsyg borger i arbejdsprøvning:
Jeg har den 18 januar dd. stillet en række spørgsmål til hvorfor Beskæftigelsesforvaltningen vil sende en borger med en sjælden, uhelbredelig og dødelig kræftsygdom i arbejdsprøvning. Jeg har den 30 januar modtaget flere svar fra BIF, som giver anledning til en række nye spørgsmål – Anerkender BIF at polycythaemia vera er en kræftsygdom? Hvis nej, hvad er forklaringen på at BIF ikke anerkender Kræftens Bekæmpelses definition af netop denne sygdom som en form for kræft? – Anerkender BIF at sygdommen er dødelig og uhelbredelig? – Anerkender BIF at alle kræftsygdomme, undtagen hudkræft og forstadier til kræft, er med på STARs liste over sygdomme, som giver borgere adgang til stand by – ordning, dvs. at de ikke skal møde op på jobcenter? Hvis ja, hvorfor indkalder BIF så borgeren til møder på jobcenteret i strid med STARs vejledning? – BIF skriver, at borgeren ikke er berettiget til førtidspension, fordi hun ikke er i en terminal fase af sin kræftsygdom. Det fremgår af sagen, at patienter med denne sygdom, kan leve længere end 6 måneder, såfremt de er i permanent kemobehandling. Dette gælder også for borgeren. Anerkender BIF at dødeligt syge kræftpatienter, hvis læge vurderer, at de hverken på nuværende tidspunkt eller på ængere sigt kan indgå på arbejdsmarkedet, typisk alligevel vil være berettiget til førtidspension, uanset om deres forventede levetid overstiger 6 måneder? – Hvilken vægt tillægger BIF erklæringen fra borgerens læge, hvor der står: ” Det skønnes på nuværende tidspunkt ganske urealistisk, at patienten ville kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Allerhelst ønsker patienten at få ro til at forholde sig til sin sygdom, hvilket skønnes mest relevant. Der er i dag ved konsultation drøftet videre udredning og behandling i psykiatrisk sygdom obs PTSD og personlighedsforstyrrelse. På længere sigt er det svært at se, hvorledes patienten skulle kunne indgå på arbejdsmarkedet.” (LÆ 265, dateret 25/7 2017, gengivet efter borgerens ”Min plan”, version 57.) – Hvilke konkrete muligheder ser BIF for at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, set i lyset af at Jobcentret skriver i ” Beskrivelse af uarbejdsdygtighed i forhold til sygedagpengelovens §7”: Det vurderes uændret, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, der påvirker dit daglige funktionsniveau med smerter og træthed i et omfang, så du ikke er i stand til at klare de daglige opgaver i dit hjem og du derfor heller ikke er i stand til at varetage et arbejde. Jobcentret vurderer, at der samlet set er tale om stationær tilstand både fysisk og psykisk uden forventning om at funktionsevnen i forhold til arbejdsmarkedet forbedres. (Gengivet efter borgerens ”Min plan”, version 57 dateret 25 september 2017 Jeg ser frem til at modtage BIF’s svar i en form som er egnet til offentliggørelse, hvor der ikke indgår personfølsomme oplysninger. Venlig hilsen Ulrik Kohl​, borgerrepræsentant (Ø)
Ulrik Kohl, Ordfører for borgerrettigheder og beskæftigelse for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation, stillede den 18. januar 2018 to politikerspørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Ulrik Kohl skrev sådan her: ”Hvorfor skal uhelbredelig kræftsyg kvinde i ressourceforløb som indeholder virksomhedspraktik? I artikel bragt på Avisen.dk og på hjemmesiden Livoverlov.nu er der omtalt en borger, som på trods af at være i kemobehandling for livstruende knoglemarvskræft skal sendes i virksomhedspraktik.
 1. Hvorfor har BIF siden 2013 fortsat med at indkalde kvinden til samtaler selvom hun fik konstateret uhelbredelig kræft – i stedet for at sætte hende på Standby-ordning jf. sygedagpengelovens § 13 b, stk. 5.?
 2. Hvorfor har BIF ikke at startet en sag om førtidspension jf. pensionslovens § 18, stk. 2 på baggrund af hendes uhelbredelige kræftsygdom?
Jeg ønsker et svar, hvori der ikke indgår personfølsomme oplysninger, og som derfor kan offentliggøres. Den pågældende borger har givet mig tilladelse til at spørge ind til sagen. Denne tilladelse videresender jeg i en separat mail senere. Henvisninger https://www.avisen.dk/kraeftsyg-fik-forvroevlet-afgoerelse-jobcenter-kalde_467978.aspx http://www.livoverlov.nu/2017/12/23/jobcenter-vil-tvinge-kraeftsyg-kvinde-i-ressourceforloeb/ Venlig hilsen Ulrik Kohl (Ø)”
59-årige Jette Sand er uhelbredelig syg af en ondartet knoglemarvskræft, men kommunen vil nu tvinge hende i et ressourceforløb i 3 år efter, at de har fastholdt hende på sygedagpenge siden 2013. Liv Over Lov mener, at Københavns kommune skulle have ladet Jettes sag overgå til reglerne om en § 18, stk. 2 førtidspension allerede i 2013, da Jette fik sin uhelbredelige knoglemarvskræftdiagnose. Københavns kommune burde også allerede i 2013 have undersøgt om Jette ønskede at blive sat på standby ordningen jævnfør sygedagpengelovens § 13 b, stk. 5: “Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.” Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udgivet en informationsfolder om standby ordningen, og Jettes livstruende kræftsygdom er på listen over livstruende sygdomme.
Læs Avisen.dk’s interview med Jette Sand den 31. oktober 2017 her
Jette var til møde med et Rehabiliteringsteam på Jobcenter Lærkevej i København den 25. september 2017. Dette Rehabiliteringsteam var lige så magtdemonstrerende, som andre Rehabiliteringsteams på Jobcenter Lærkevej har været det mange gange før overfor andre alvorligt og varigt syge og handicappede borgere. Hør lydoptagelsen fra Jettes møde med Rehabiliteringsteamet herunder
Læs referatet af Jette Sands møde med Rehabiliteringsteamet her og bemærk, at referenten ikke har skrevet et eneste ord om Jettes livstruende kræftsygdom, og at de mener, at Jette hverken er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension
Efter det forfærdelige møde med Rehabiliteringsteamet den 25. september 2017, søgte Jette hjælp fra en række frivillige folk med bl.a. juridisk, socialfaglig, lægefaglig og øvrige relevante sundhedsfaglige baggrunde. En del faglig kompetente frivillige meldte sig på banen. Alle frivillige har flere års erfaringer med at hjælpe mennesker som Jette Sand, og ingen af dem har hjulpet Jette for egen økonomisk vindings skyld. De har hjulpet Jette at ren og skær medmenneskelighed og omsorg. I et respektfuldt samarbejde med Jette hjalp flere frivillige hende med at formulere en klage over, at Jobcentret vil tvinge Jette i et ressourceforløb i 3 år, selvom hun er uhelbredelig syg af knoglemarvskræft. Hvis nogen måtte ønske inspiration til at klage over Jobcentre, når de vil gennemtvinge åbenbare formålsløse tvangsforanstaltninger, kan I læse første sige af Jette klage herunder i anonymiseret form. Resten af klagen offentliggøres ikke, da den indeholder mange personfølsomme oplysninger.
Undertegnede klager hermed over afgørelse af 28-11-2017 vedrørende ressourceforløb med start samme dag. Jeg stiller mig forsat dybt uforstående over for afgørelsen om at bevillige mig et ressourceforløb i 3 år, da det er et lovkrav, at der skal være en realistisk mulighed for, at min arbejdsevne kan udvikles i et ressourceforløb. Mine kroniske sygdomme har været stationære i mange år. Jeg har ikke kunne genoptage nogen former for arbejde, og mit sygeforløb har siden 2013 været uden pauser. Ingen behandlinger – inkl. igangværende livsforlængende kemobehandling – har medført en væsentlig blivende bedring af min helbredstilstand. Kommunen har derfor ikke et faktuelt korrekt grundlag for at beslutte, at min helbredstilstand kan forbedres. Dermed har kommunen heller ikke et faktuelt korrekt grundlag for at vurdere, at min funktionsevne, som min arbejdsevne er en delmængde af, kan udvikles i et ressourceforløb. Jeg har siden 2013 lidt af en ondartet og uhelbredelig knoglemarvskræftsygdom, hvor jeg alene stadig er i live på grund af, at jeg får livsforlængende kemobehandling. Prognosen er sikker, da jeg vil dø af min kræftsygdom inden for ca. 18 måneder, hvis jeg ikke flere gange ugentligt tager den livsforlængende kemobehandling. Da min kræftsygdom i sig selv gør det ÅBENBART FORMÅLSLØST at forsøge at udvikle min funktionsevne/arbejdsevne i et ressourceforløb, og da det ikke er et lovkrav, at jeg skal igennem et ressourceforløb, burde kommunen derfor have indstillet mig til en § 18, stk. 2 førtidspension allerede i 2013, da jeg fik min uhelbredelige knoglemarvskræftdiagnose. Hvis kommunen har været tvivl om prognosen vedr. min kræftsygdom og dens betydning for evt. udvikling af min arbejdsevne, burde kommunen under alle omstændigheder have placeret mig på standby-ordningen (jævnfør sygedagpengelovens § 13 b, stk. 5). Det betyder, at al kontakt burde været foregået mellem min læge, hospital, specialister og jobcentret, så jeg havde været skånet for enhver kontakt med jobcentret, netop fordi jeg lider af en livstruende og uhelbredelig kræftsygdom. Jeg klager over, at jobcentret på intet tidspunkt har vejledt mig om standby-ordningen, og at de ved deres dispositioner har forværret mig helbred ved at kræve af mig, at jeg skulle møde til samtaler i jobcentret 1 gang om måneden i flere år. Se også: ”Vejledning om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen” https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180548 Derudover har jobcentret pligt til at praktisere sagsbehandlingen i min sag i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse N-8-07, som bl.a. fastslår, at der skal tages hensyn til min alder, og at det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger efter de sociale kapitler, når man som jeg er optimalt behandlet, og når der ikke kan forventes en forbedring af min tilstand, men snarere en gradvis forværring. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=155049

8 comments

 • Forfærdelig behandling af et menneske med en kronisk livstruende sygdom. Der er så afkræftende samt kemo. Har ingen ord?. Andet end forfærdeligt.

 • Dybt rystende-umenneskeligt-og svinsk uigenkaldelig svigt overfor en syg syg borger
  Føj da DK
  Måske internationel menneskeretskommisionen skulle indover!!!???
  Endnu et grælt eksempel på hvad syge generelt er oppe imod i Københavns jobcenter
  ?Håber der handles hurtig nu!!

 • Det er tydeligt i samtalen, at kommunen leder efter oplysninger om, at Jette kan arbejde. Medarbejderne leder efter ord/ udtalelser, som kan bruges mod Jette. De taler ikke dårligt, men er manipulerende i samtalen, hvilket er endnu værre.
  Jette burde have haft en uvildig bisidder med, som kan bryde ind og forklare hvad Jette mener
  omkring sin sygdom.
  Medarbejderne virker ikke kvalificerede til deres job med de uddannelser de repræsenterer.
  Jeg er pensioneret socialpædagog og ved lidt om hvad jeg taler om. Denne samtale er sørgelig.

  • Manipulerende….så afgjort og meget nedladende. Beslutningen er jo også taget af sagsbehandler/kommune inden det er forelagt teamet….Det er vist ikke efter loven. Føj for en ubehagelig omgang. Stakkels kvinde. Hun har helt ret i, at hun bliver umyndiggjort og at de ikke lytter til hende. De hører hende i hvert fald ikke.

 • Jeg hader hader HADER den lovgivning der tillader andre mennesker at torturere medborgere, og endda uhelbredeligt syge medborgere. Det sker over hele landet. København er bare blevet fuldstændig syge bindegale og holder i stadighed på deres ret og deres fortolkning af loven er DEBIL ønsker du får førtidspension asap så du kan få liv at være hvor det er mest behageligt under din sygdom. Uden stress, jobcentersøvnløshed, jobcentermavepine, og jobcenter nervesammenbrud

 • Så diktatorisk, nedladende og totalt uden vilje til at høre på eller forstå borgeren og anerkende dennes situation og sygdom. De har kun en agenda…at oplyse vi beslutter for dig. . ..Elles rend og hop. Det er forkasteligt ud over alle grænser. Det er tortur og mishandling og jeg fatter ikke de mennesker kan holde sig selv ud. Det er hrob mobning og chikane med offentlig ikke blot opbakning men foranledning og magt bag.det er så forkert og burde for en menneskerettighedskommision. Som minimum burde borgeren have en advokat til at tale sin sag og rådgive stillet til rådighed samt en assistent til hjælp i sundhedssystemet h or man ofte render hovedet tilsvarende mod muren og syge har ikke kræfter til den kamp for at få hjælp. Det slår dem ihjel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.