Kommune misbruger groft Ankestyrelsens praksis

Takket været Charlotte Pedersens og hendes partsrepræsentant Ulf Harbos vedholdenhed igennem flere år, har Borgerrådgiveren i København endelig langt om længe indvilget i at starte en undersøgelse af Beskæftigelsesforvaltningens næsten 14 år lange sagsbehandling af Charlottes sag. Liv Over Lov er enig i Charlottes og Ulf Harbos opfattelser af, at Jobcenter København og Centralforvaltningen har begået alt for mange systematiske fejl og ulovligheder især i forhold til offentlige myndigheders forpligtigelser over for borgerne i Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven samt brud på Ombudsmandens principper om God Forvaltningsskik. Læs Centralforvaltningens svar af 20. december 2017 på Ulf Harbos klage af 18. oktober 2017 her Læs Borgerrådgiverens brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen af 15. januar 2018, hvor de meddeler, at de iværksætter en undersøgelse af Charlottes næsten 14 år lange jobcentersag her
Det er Liv Over Lov’s opfattelse, at der er klare beviser på, at Centralforvaltningen i deres klagesvar til Ulf Harbo af 20. december 2017 misbruger 3 principafgørelser fra Ankestyrelsen groft – alene for egen vindings skyld. Principafgørelse 84-15 handler om mennesker under 40 år, så den kan ikke med rette bruges af Københavns kommune i Charlottes sag. Charlotte var 40 år, da hun i 2003 var udsat for en alvorlig trafikulykke, der forårsagede, at hun blev livsvarig fysisk handicappet. Det er simpelthen ikke rimeligt, at Københavns kommune var næsten 14 år om at afklare Charlottes livsvarige handicap før de bøjede sig og tildelte hende en berettiget førtidspension. Principafgørelse 83-15 fastslår, at “Kommunen skal se borgerens ansøgning i lyset af alle de muligheder, der findes for hjælp til forsørgelse og udvikling med henblik på, at borgeren fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.” Københavns kommune misbruger alt for ofte Ankestyrelsens principafgørelser for egen vindings skyld. Og alt for ofte laver de ikke den lovpligtige helhedsvurdering, idet kommunen stort set aldrig tager stilling til om et skånejob på førtidspension kunne hjælpe en borger til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Skånejobmuligheden for førtidspensionister er altså en del af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats jævnfør § 2, nr. 6, § 51, § 52, nr. 2 og § 53, stk. 4. Principafgørelse 26-14 fastslår, at ”Når sagen har været forelagt for teamet, og teamet har afgivet indstilling i sagen i overensstemmelse med § 25 a, stk. 3, er kommunen forpligtet til at træffe en afgørelse.” Københavns kommune udsætter alt for tit rehabiliteringsteammøder i helt op til 2 år for at gennemtvinge flere lægelige undersøgelser eller flere undersøgelser af borgernes funktionsevne, selvom der oftest foreligger massiv dokumentation igennem mange år. Da Ankestyrelsen er op til et helt år om at behandle en klagesag, udnytter bl.a. Københavns kommune principafgørelse 26-14 groft, hvilket har den konsekvens for borgerne, at de skal vente i helt op til 3 år på at få en afslutning på sin sag, efter den har været forelagt et rehabiliteringsteam. Når resultatet af Borgerrådgiverens undersøgelse af Charlottes sag foreligger, vil den blive lagt op her.
Hvis du endnu ikke kender eller ikke kan huske Charlotte Pedersens næsten 14 år lange helvede i Jobcenter København, får du her et indblik i den, da Charlottes sag har været massivt dækket i både de levende og skrevne medier igennem mange år. Avisen.dk den 29. januar 2010: SÅDAN BEHANDLER VI DE SYGE. Hun har brug for trehjulet scooter og advokat TV2 Lorry den 22. juni 2017: Charlotte må ikke få førtidspension: Mit hoved virker som et blinklys Avisen.dk den 1. januar 2018: Charlotte hyldet, da hun fik førtidspension: Fortsætter nu kampen for andre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.