Liv Over Lov havner i principiel retssag

Den 22. oktober 2018 afsagde Retten på Frederiksberg sin dom i den principielle strafferetssag mod Kim Osbøl. Retssagens principielle formål er i korte træk, at den skal danne præcedens i forhold til, hvordan respektpakken, som de borgerlige partier vedtog i december 2016, skal udmøntes i praksis, og som er omsat til lovtekst i straffelovens § 119a; citat: “Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.” Læs domsafsigelsen fra Retten på Frederiksberg her Læs udskrift af dombogen fra første retsmøde den 16. august 2018 her. Bemærk, at Henriette Sommer på side 4 udtaler, at Kim skrev ting om hende og hendes kolleger, som ikke svarer til den opfattelse, hun har om sin egen og sine kollegers sagsbehandling. Denne udtalelse beviser jo helt klart, at sagsbehandlerne mener, at de laver lovlig sagsbehandling, og at de ikke lyver, manipulerer og bedrager. Læs udskrift af dombogen fra andet retsmøde den 15. oktober 2018 her. Bemærk, at Heidi Gotlieb bevidende, at hun blev dårlig og fysisk utilpas af at se den satiriske video., og at hverken anklageren eller forsvareren førte beviser for Kim Osbøls uskyld, som er lige så vigtig vigtig i en strafferetssag som at føre beviser mod en sigtet persons skyld. Kim Osbøl blev frikendt i forhold til den satiriske video, og det gjorde Liv Over Lov så også. Men det var ikke fordi retten mente, at Kim Osbøl var uskyldige i forhold til de løgne, bedrag og manipuleringer, Heidi Gotlieb baserede sin afgørelse på, men fordi retten mente, at der ikke var en tilstrækkelig klar eller tydelig beskrivelse nærmere konkretiseret, hvordan eller med hvilke formuleringer der er tale om en forhånelse af Heidi Gottlieb (side 16 i domsafsigelse). Den satiriske video ligger også offentlig tilgængelig på Liv Over Lov’s YouTube kanal
Dommen over Kim Osbøl sikrer på ingen måder ”LIGHED FOR LOVEN” for borgere, som jobcentre fastholder ulovligt på kontanthjælp i både år og årtier selvom deres autoriserede læger, speciallæger, fysioterapeuter og ergoterapeuter har dokumenteret, at de har uhelbredelige sygdomme og handicap og som følge deraf varigt nedsat funktionsevne/arbejdsevne, som forhindrer dem i at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Kim Osbøl har i flere år gentagne gange forsøgt at gøre jobcentersagsbehandlere- og ledere samt klagesagsteamjurister opmærksomme på, at der systematisk blev manipuleret med de faktuelle oplysninger i han sag, men standardsvarene har været, at de ikke har begået ulovligheder i sagsbehandlingen. Kim Osbøl oplyste flere gange under de 2 retsmøder, at Ankestyrelsens havde givet ham medhold i, at kommunen ikke har lovhjemmel til at fastholde ham i kontanthjælpssystemet, men at de som minimum skulle forelægge hans sag for rehabiliteringsteamet. Kim Osbøl bad under de 2 retsmøder gentagne gange om, at retten skulle medinddrage det faktum, at kandidat i sociale interventioner Jesper Elbæk Drejer Andersen i sin specialeafhandling fra juni 2018 på side 41-54 har analyseret en af de samtaler, Kim Osbøl har haft med 2 af de 3 sagsbehandler, som meldte ham til politiet. Jesper Elbæk Drejer Andersen har blandt andet konkluderet, at jobcentersystemet med en disciplinerende magt skal tvinge borgere som f.eks. Kim Osbøl til at acceptere et ideal om, at de bør arbejde og bidrage til velstanden, uanset om de er i stand til det eller ej, og hvor straffen er en indvendig disciplinering af borgerne ved at påtvinge dem følelser af utilstrækkelighed, overflødighed og uværdighed. Hvorfor retten på Frederiksberg ikke har inddraget straffelovens 16. kapitel, der omhandler Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v., til at føre beviser for Kim Osbøls uskyld, hvilket er lige så vigtigt i en strafferetssag som at føre beviser for en sigtet persons skyld, står hen i det uvisse. Disse straffelovsregler burde jo sikre, at borgere som Kim Osbøl bliver beskyttet mod, at socialrådgivere og andre offentlige myndighedspersoner skader borgerene, og at de kan straffes med fængsel for at gøre det. Der er simpelthen tale om et massivt magtovergreb fra først en kommunal myndighed over for Kim Osbøl og så efterfølgende gentaget i retten.
Herunder gennemgår Liv Over Lov dommen over Kim Osbøl, som vi opfatter den: Retten på Frederiksberg frikendte Kim Osbøl i alle anklagepunkter i forhold 1 og i forhold 4. Retten frikendte også Kim Osbøl i ét af anklagepunkterne i forhold 2. Retten på Frederiksberg dømte Kim Osbøl skyldig i de øvrige anklagepunkter i forhold 2 og i alle anklagepunkter i forhold 3, og idømte ham en bødestraf på 10.000,- kr., som dog blev nedsat til 5.000,- kr., fordi Kim Osbøl som kontanthjælpsmodtager er fattig. Det er umuligt i dombogen fra Retten på Frederiksberg at finde ud af, hvilke præcise ord og sætninger, Kim Osbøl og andre fremover ifølge dommen ikke må sige/skrive om eller til offentligt ansatte. Faktum er, at Kim Osbøl igennem flere år offentligt har fremlagt klokkeklare beviser på, at navngivne jobcentersagsbehandlere- og ledere samt klagesagsteamjurister er inkompetente, fordi ingen af dem er uddannede og autoriserede læger, speciallæger, fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Faktum er også, at Kim Osbøl offentligt har sagt og skrevet, at de systematisk bedrager, lyver og manipulerer om og med de faktuelle sundhedsfaglige oplysninger i hans sag. Dermed har de ulovligt fremstillet Kim Osbøls helbredstilstand og funktionsevne/arbejdsevne langt bedre end den faktuelt korrekt var/er. Dét, man kan finde ud af i dombogen fra Retten i Frederiksberg på side 17, er, at Kim Osbøl blev kendt skyldig i at have ytret sig på måder, som retten ”ud fra en samlet vurdering finder at have en så grov, tillidsskadende og personlig karakter, at de overstiger, hvad en person i offentlig tjeneste må anses at skulle tåle.” Hverken forsvareren eller anklageren stillede de 3 jobcentersagsbehandlere til ansvar for, hvordan de hver især helt konkret har handlet tillidsskadende over for Kim, som førte til, at han begyndte at offentliggøre deres navne og deres mange breve/afgørelser. Offentlige myndighedspersoner skal ifølge Ombudsmandens principper om God Forvaltningsskik sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling og optræde på en måde, der giver borgerne tillid til den offentlige forvaltning, I den principielle strafferetssag mod Kim Osbøl interesserede hverken forsvarsadvokaten, anklagemyndigheden, dommeren eller de 2 lægdommere sig for Ombudsmandens principper om God Forvaltningsskik, hvorfor de navngivne inkompetente jobcentersagsbehandlere- og ledere samt klagesagsteamjurister slipper helt ustraffet fra at have lavet systematisk borgertillidsskadende ulovlig sagsbehandling i Kims sag ved konsekvent og systematisk at bedrage, lyve og manipulere. For at forebygge en masse ukorrekte udlægninger af de centrale begreber i dette blogindlæg finder Liv Over Lov det nødvendigt tydeligt at definere, hvad de enkelte begreber rent faktuelt betyder i praksisk handling ifølge diverse betydningsordbøger. Inkompetent 1 = ”uden tilstrækkelige kvalifikationer på et bestemt område; uden evne til at bruge sine kvalifikationer rigtigt.” Inkompetent 2 = ”Inhabil = uegnet til at behandle en bestemt sag pga. personlige interesser, følelser eller forudfattede meninger.” Bedrage 1= ”bevidst lade nogen få falske forestillinger om noget.” Bedrage 2 = ”påføre nogen et økonomisk tab ved bevidst at vildlede vedkommende.” Lyve = ”med vilje sige/skrive noget, der ikke er i overensstemmelse med sandheden.” Manipulere 1 = ”påvirke personers tanker og holdninger ved hjælp af udspekulerede, ofte ufine metoder.” Manipulere 2 = ”ændre i data eller resultater på en vildledende måde, især til egen fordel.” Tillid = ”handler først og fremmest om en social aktørs suspenderingen af tvivl overfor en anden aktør eller en ide, dvs. det at en aktør godtager en anden aktør, eller en anden aktørs ide, som gangbar, kompetent, god, ærlig eller sand.”
Herunder er Retten på Frederiksbergs begrundelser for at dømme Kim Osbøl henholdsvis frifundet og skyldig: Forhold 1: Kim blev frikendt vedrørende den satiriske video over faglig koordinator Heidi Gotliebs ulovlige afgørelse med følgende begrundelse: På baggrund af en samlet vurdering af indholdet af videoen sammenholdt med formuleringen af anklageskriftet, er det imidlertid ikke med en sådan tilstrækkelig klar eller tydelig beskrivelse nærmere konkretiseret, hvordan eller med hvilke formuleringer der er tale om en forhånelse af Heidi Gottlieb.” Forhold 2: Kim blev frikendt i ét af anklagepunkterne i forhold 2 med følgende begrundelse: ”Vedrørende formuleringen “2 højtbetalte, ufaglærte “SB” imod en borger, koste hvad det vil, han skal ned med nakken”, som der er henvist til i anklageskriftets forhold 2, bemærker retten på baggrund af det fulde indhold af opslaget, som er offentliggjort på hjemmesiden www.k10.dk den 20. december 2017, sammenholdt med tiltaltes forklaring, at den konkrete formulering var henvendt til tiltalte selv. Sætningen findes således ikke at være ment som en handling, der skulle udføres, udtales eller rettes mod Shoaib Sohail Raja Akbar. Formuleringen, som den er anført i anklageskriftet, ses taget ud af en sammenhæng. Tiltalte frifindes således for så vidt angår den konkrete formulering.” Forhold 2 og 3: Kim blev kendt skyldig i de øvrige anklagepunkter i forhold 2 og i alle anklagepunkter i forhold 3 med denne begrundelse: Ytringerne, der ved navns nævnelse er rettet mod Henriette Sommer, Shoaib Sohail Raja Akbar og Heidi Gottlieb i anledning af deres udførelse af offentlig tjeneste, findes ud fra en samlet vurdering at have en så grov, tillidsskadende og personlig karakter, at de overstiger, hvad en person i offentlig tjeneste må anses at skulle tåle. Opslagene er offentliggjort på den offentligt tilgængelige hjemmeside, www.k10.dk, og på tiltaltes åbne og offentlige Facebookside, hvorfor retten finder det bevist, at tiltalte har offentliggjort oplæggene med fortsæt til at skade offentlighedens tillid til de nævnte personer og deres virke. Retten finder herunder, at tiltalte måtte anse det for overvejende sandsynligt, at de omtalte personer fik kendskab til opslagene.” Forhold 4 Kim blev frikendt i forhold 4 med følgende begrundelse: ”Tiltalte har forklaret, at han den 26. november 2017 offentliggjorde et opslag på www.k10.dk, hvori Henriette Sommer omtales. På baggrund af indholdet af opslaget sammenholdt med formuleringen af anklageskriftet er det imidlertid ikke med en sådan tilstrækkelig klar eller tydelig beskrivelse nærmere konkretiseret, hvordan eller med hvilke formuleringer der er tale om nedsættende eller chikanerende ytringer. Tiltalte er herefter at frifinde i forhold 4.”
Det første retsmøde blev afholdt i Retten på Frederiksberg den 17. juli 2018, kl. 9:30-12:30. Læs anklageskriftet her Det andet retsmøde blev afholdt den 15. oktober 2018, kl. 13:00-15:30 også i Retten på Frederiksberg. Klik ind på Facebook-begivenheden i dette link: Retsmøde nr. 2
Liv Over Lov sidder efter domsafsigelsen over Kim Osbøl tilbage med mistanken om, at domstolen i denne principielle strafferetssag mod Kim Osbøl ligesom den gør i de fleste retssager om førtidspension, mener, at der ikke foreligger det fornødne sikre grundlag til at tilsidesætte de såkaldte administrative skøn, som de navngivne offentlige myndighedspersoners har udøvet i deres ulovlige afgørelser og øvrige skrivelser i hans sag. En mulig forklaring på dette kan måske findes i dette ½ times interview med advokat Mads Krøger Pramming i Mosaik på TV København, hvor han på en let forståelig måde fortæller, hvorfor offentlige myndigheder igen og igen slipper afsted med ulovlig sagsbehandling: Se også advokat Mads Krøger Prammings og advokatfuldmægtig Kaaveh Piroz’s begrundelser i TV2 Lorry den 12. november 2018, kl. 19:30 for, at det er på høje tide at få indført en forvaltningsdomstol, fordi sagsbehandlere i visse kommuner er enevældige konger, som med alle tænkelige og utænkelige magtanvendelser vil have sin vilje gennemtrumfet overfor borgerne – uanset hvilke konsekvenser det måtte få for den enkelte borger. Derudover afviser politiet konsekvens borgeres anmeldelser af navngivne offentlige sagsbehandlere i henhold til straffelovens 16. kapitel, hvilket jo i praksis betyder, at offentlige sagsbehandlere helt ustraffet kan blive ved med at lave beviselig ulovlig sagsbehandling. Se også advokat Mads Krøger Prammings erfaringer med retssystemet under høringen om tildeling af førtidspension onsdag den 31. januar 2018 i Landstingssalen på Christiansborg. Her udtaler Mads Krøger Pramming bl.a., at selvom Ankestyrelsen påstår, at de vinder stort set alle retssager om førtidspension, så vinder Ankestyrelsen ikke, fordi de træffer de rigtige afgørelser, men fordi domstolene ikke vil blande sig. Vandt anklagemyndigheden mon den principielle strafferetssag mod Kim Osbøl, fordi Retten på Frederiksberg ikke vil blande sig i de 3 navngivne sagsbehandleres gøren og laden i hans sag, selvom han har Anketyrelsens ord for, at deres afgørelse om at fastholde i kontanthjælpssystemet var ulovlig?

1 comment

 • Fakta fremfor fiktion.

  – Retssikkerhed er uden partifarve.
  – Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
  – Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.

  – Systematisk ulovlig sagsbehandling praktiseres i stor stil.
  – Massive brud på ‘God forvaltningsskik’ praktiseres i stor stil.
  – Ingen SB og jurister stilles til ansvar for deres gerninger.

  – Der er ingen retssikkerhed.
  – Syge og udsatte borgere er retsløse.
  – Syge og udsatte borgere begår selvmord og sætter ild til sig selv…

  – Alle SB og jurister i sociale sager skal autoriseres… incl juristerne i Ankestyrelsen.
  – Juristerne i Ankestyrelsen er tavse.
  – Juristerne i Tilsynet (i Ankestyrelsen) er tavse.
  – Juristerne hos Borgerrådgiveren i Københavns Kommune er tavse.
  – Juristerne hos Ombudsmanden er tavse.

  – Jobcentre forvalter ‘Georg Gearløs’ lovgivning, sociale sager afgøres efter ‘vurdering’ og ‘skøn’ af inkompetente ufaglærte ‘SB’ og jurister, incl juristerne i Ankestyrelsen…
  – De tavse hykleriske politikere tager udsatte sårbare mennesker som gidsler i et kynisk politisk spil om stemmer.
  – Og flere ‘politiske medløbere’ følger trop med disse politiske hyklere.
  -Flere grupper på FB er fedtet ind i parti interesser.

  Mvh Kim Osbøl
  FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI – Center for Jobindsats.
  https://www.facebook.com/groups/101795103800021/

  Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCHqfXROSJufx5K4hJag0DIA

  Mit Forløb siden 25 nov 2011 med Jobcenter København:
  http://www.k10.dk/showpost.php?p=360513&postcount=349

  Mit Forløb siden 5 april 2017 med Jobcenter Lærkevej:
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157?

  22-08-2017 Min ulovlige afgørelse fra faglig koordinator Heidi Gottlieb:
  http://www.k10.dk/showthread.php?p=356887#post356887

  05-10-2017 Min ulovlige afgørelse fra jurist Bo Juul Jensen:
  http://www.k10.dk/showthread.php?p=357986#post357986

  26-03-2018 Inkompetent og ulovlig “Afgørelse” fra en Jurist i Ankestyrelsen, som heller ikke stilles til ansvar over for loven… Jeg fik “medhold” så vi starter lige forfra igen…
  http://www.k10.dk/showpost.php?p=362849&postcount=368

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.