Syg praksis i åbenlyse FØP sager

Den 2. april 2019, skrev Liv Over Lov et åbent brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og øvrige medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Baggrunden var, at vi har erfaret, at jobcentre trækker borgeres sager i langdrag i op til 1 år, når sundhedskoordinatorer fra Klinisk Funktion vælger, at en åbenlys førtidspensionssag skal forelægges for rehabiliteringsteam, eller når de i notater vælger at vurdere, at nye beskæftigelsesrettede indsatser ikke vil medføre risiko for helbredsskade eller negativ påvirkning af førlighed/psyke.

Vi har erfaret, at jobcentre groft forsætligt udnytter dette ved at kræve, at alle sager som udgangspunkt SKAL forelægges for rehabiliteringsteam – selvom både jobcentre og sundhedskoordinatorer fra Klinisk Funktion har vurderet, at deres sager er helt åbenlyse førtidspensionssager.

En særlig syg forvaltningspraksis er, at selvom jobcentre har fritaget både borgere og deres bisiddere/partsrepræsentanter for fremmøde til rehabiliteringsteammøder, så kræver jobcentre stadig, at sagerne SKAL forelægges for rehabiliteringsteamene, fordi sundhedskoordinatorer har udtalt sig, som ovenfor nævnt.

Den 29. april 2019 modtog vi svar fra Beskæftigelsesministeren. Læs svaret her:

https://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2019/05/BMs-svar-til-Liv-over-Lov-29-04-2019.pdf

Her er det åbne brev, Liv Over Lov skrev den 2. april 2019:

Kære beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og øvrige medlemmer af Beskæftigelsesudvalget i Folketinget (se alle navne i dette linket: )

https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/beu/medlemsoversigt

Vi skriver til jer, fordi vi har erfaring for, at klinisk funktion anbefaler rehabiliteringsteammøder i åbenlyse FØP-sager med henblik på at sikre, at borgerne efter bevilling af en førtidspension får hjælp, der intet har med job eller uddannelse at gøre (f.eks. hjemmehjælp etc.).

Efter en grundig google søgning er vi kommet frem til, at rehabiliteringsteam alene har til formål at pege på indsatser, der kan bringe borgerne tættere på job eller uddannelse.

Jobcentre har i vores referencesagerne vurderet sagerne så åbenlyse, at borgerne er fritaget fra fremmøde i rehab-teamet. Alligevel skal sagernes forelægges for teamet.

Vi har fået oplyst, at der kan være op til 7 måneders ventetid på rehabiliteringsteammøder med efterfølgende indstilling, partshøring, afgørelse og 4 ugers klagefrist, før sagen når frem til pensionsnævnet (sagsbehandlingstid op til 12 måneder).

Spørgsmål:

1) Er I enige med Klinisk Funktion i, at åbenlyse FØP-sager skal forelægges for rehab-team for alene at tage stilling til f.eks. hjemmehjælp?

2) Er I enige i, at ovenstående beskrevne praksis vedr. åbenlyse FØP-sager er i strid med Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 af 12. december 2018?

3) Er I enige i, at ventetiderne på rehab-team-møder kan nedbringes markant for alle borgere, hvis de åbenlyse FØP-sager afgøres uden om rehabiliteringsteamet?

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 af 12. december 2018 i dette link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205885

Da vi kun har kunne finde nedenstående eksempler på formål med rehabiliteringsteam, vi vil sætte stor pris på at få oplyst, hvor formålet med rehabiliteringsteam konkret er beskrevet i lovgivningen og i lovforarbejdet til Fleksjob- og Førtidspensionsreformen.

”Formålet med rehabiliteringsteam er, at en borgers sag bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.”

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/arbejdsmarked/tvaergaende-arbejdsmarked/hvad-er-et-rehabiliteringsteam

”Formålet med et rehabiliteringsteammøde er at vurdere, hvad der skal til for, at en borger kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.”

https://www.odense.dk/borger/job-og-uddannelse/rehabiliteringsteamet

”Rehabiliteringsteamets formål er at hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet. Teamet skal sikre, at din sag bliver belyst tilstrækkeligt.”

https://aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sygedagpenge/rehabiliteringsteam/

”Formålet med et rehabiliteringsteammøde er, at Rehabiliteringsteamet kommer med forslag til, hvordan en borger kan komme i job eller uddannelse.”

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/rehabiliteringsteamet.pdf

Med venlig hilsen

Charlotte Pedersen, Jane Pihlmann, Jette Sand og Per Knutzon

Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.