Åbne spørgsmål om AST’s magtbeføjelser og pligter

Kære Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og øvrige medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Undertegnede anmoder på vegne af Liv Over Lov’s 640 medlemmer om skriftlige svar på følgende 2 åbne spørgsmål:

  1. Har Ankestyrelsen generelt lovhjemmel og dermed magtbeføjelse til at tilsidesætte ny lovgivning med principafgørelser, der er lavet på baggrund af forældet lovgivning?
  2. Har Ankestyrelsen generelt ikke pligt til at annullere principafgørelser, der er lavet på baggrund af forældet lovgivning, når de er i åbenlys modstrid med nyere lovgivning?

Baggrunden for vores spørgsmål er, at jobcentre og Ankestyrelsen med henvisning til Ankestyrelsens principafgørelse ”D-2-06 om dagpenge – bortfald – kommunens opfølgning – manglende medvirken – undersøgelse hos anden speciallæge” fastholder, at handicappede/ syge borgere har pligt til at underkaste sig speciallægeundersøgelser hos jobcentrenes egne navngivne speciallæger, og at det anses som manglende medvirken, når handicappede/syge borgere ikke vil underskrive samtykkeerklæringer til tvangsspeciallægeundersøgelser.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=154833

Når jobcentre og Ankestyrelsen tvinger handicappede/syge borgere til at underkaste sig speciallægeundersøgelser hos jobcentrenes egne udvalgte navngivne speciallæger på baggrund af den 13 år gamle principafgørelse D-2-06, så tilsidesætter jobcentre og Ankestyrelsen jo § 15 i gældende beskæftigelsesorganiseringslov, som fastslår dette:

”§ 15. Kommunen kan i sagsbehandlingen i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet, og i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og i sygedagpengesager visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om syge-dagpenge alene:

  1. benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion og den praktiserende læge og
  2. rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge og speciallægeattester fra den kliniske funktion.”

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesorganiseringslov/

Med venlig hilsen

Charlotte Pedersen, Jette Sand, Per Knutzon og Jane Pihlmann

Daglig Ledelse i Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov

1 comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.