Svært syge tvinges stadig til rehab-møder

Update den 12. marts 2020

Den 12. marts 2020 modtog Liv Over Lov svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Det var intet nyt under solen i Peter Hummelgaards svar, da han lige som tidligere beskæftigelsesministre fastslår, at først når det er dokumenteret, at vores medborgere er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser som følge af udviklingshæmning, med en alvorlig hjerneskade eller med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, hvor prognosen er kort levetid eller hvor sygdommen er hastigt accelererende, er det så åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne, at de kan de få tilkendt førtidspension.

Det er derfor både manipulerende og tragisk komisk, når Peter Hummelgaard skriver, at det er helt afgørende for ham, at borgere bliver mødt med respekt, ordentlighed og værdighed, når de har brug for hjælp fra kommunen, og at han derfor har lanceret et ministermål for beskæftigelsesindsatsen, der handler om værdighed, og som skal være med til at skabe endnu større tydelighed om, at borgerne skal behandles ordentligt i beskæftigelsessystemet!!!

Læs svaret fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard her

Update den 27. februar 2020:

Borgmester Mikael Smed (A) og social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet fra Vordingborg kommune var de første til at besvare vores åbne spørgsmål, som du kan læse længere nede på denne side.

Læs Mikael Smeds og Helle Linnets svar her

Liv Over Lov var dog meget nedslået over deres svar, da de på ingen måder konkret besvarede de åbne spørgsmål, vi stillede.

Liv Over Lov sendte derfor endnu et åbent brev, hvor vi gentog vores anmodning i en lettere tilpasset form i forhold til det svar, vi fik fra Mikael Smed og Helle Linnet. Vi skrev:

  • Vi anmoder om konkret skriftligt svar på vores åbne spørgsmål om, at jobcentret skønner, at dokumenteret svært syge Vordingborgere godt kan møde op til rehabiliteringsteammøder, når læger har skønnet det stik modsatte; nemlig at det er absolut kontraindiceret, og dermed forbundet med en sikker risiko for alvorlig forværring af medborgernes i forvejen svære helbredstilstand. Det er i Liv Over Lov’s øjne ulovlig sagsbehandling, da myndighedernes foranstaltninger ikke må forværre borgernes helbredstilstand.
  • Vi anmoder også om konkret skriftligt svar på vores åbne spørgsmål om, at jobcentret nægter skriftligt at vurdere om det er åbenbart formålsløst at udvikle en given svært borgers arbejdsevne både i forhold til førtidspension, ressourceforløb, minifleksjob og fleksjob. Det er også ulovlig sagsbehandling i Liv Over Lov’s øjne, da der som nævnt i vores åbne brev findes flere lovparagraffer om, at jobcentret er forpligtet til at foretage vurderingen om det er åbenbart formålsløst at udvikle en given borgers arbejdsevne både i forhold til førtidspension, ressourceforløb, minifleksjob og fleksjob.
  • Endelig må vi udtrykke en dyb uenighed i, at jobcentret har begrundet afgørelsen om, at en konkret Vordingborgborgers skal tvinges til at møde op til rehabiliteringsteamøde, ud fra sagens faktiske omstændigheder. Der er i den konkrete afgørelse ikke anvendt et eneste ord fra sagens faktiske omstændigheder, men alene anvendt lovtekster og lovintentioner. Dette er i Liv Over Lov’s øjne også ulovlig sagsbehandling, da jobcentret dermed ikke lever op til deres pligt i forvaltningslovens § 24 og Servicelovens § 1, stk. 3. I denne forbindelse anmoder vi om henvisning til de lovbemærkninger, I henviser til, og som skulle være fremsat den 1. november 2012, ligesom vi anmoder om skriftligt svar på, hvorfor Vordingborg jobcenter og jer politisk ansvarlige vægter lovbemærkningerne fra 2012 langt højere end de lovændringer og –præciseringer, reformpartierne har gennemført efter 2012 –  herunder at jobcentrets foranstaltninger ikke må forværre borgernes i forvejen svære helbredstilstand, og at f.eks. rehabiliteringsteammøder ikke behøver at blive afholdt, når det er åbenbart formålsløst at udvikle en given borgers arbejdsevne jævnfør tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens svar til Liv Over Lov den 29. april 2019.

Update den 26. marts 2020

Den 26. marts 2020 modtog Liv Over Lov det andet svar fra borgmester Mikael Smed og Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet fra Vordingborg kommune. Dette svar var mere konkret end det første, men de fastholder stadig, at kommunen har lovhjemmel til at tvinge svært syge medborgere til at møde op til et rehabiliteringsteammøde, selvom praktiserende læger/speciallæger har erklæret, at dette er kontraindiceret; altså at det vil medføre yderlig varig skade på medborgere.

Læs det andet svar fra Vordingborg kommune her

Update den 27. marts 2020

Den 27. marts 2020 modtog Liv Over Lov svar fra Marianne Sørensen, direktøren for beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns kommune. Der var heller ikke noget nyt under solen i dette svar – bortset fra, at det er formuleret i en venligere tone end tidligere modtagne svar fra bl.a. tidligere direktør Bjarne Winge.

Liv Over Lov kan på baggrund af de 4 modtagne svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, fra Vordingborg kommune og fra Københavns kommune konkludere, at svært syge og handicappede medborgere åbenbart skal trækkes rundt i jobcentrenes tvangsaktiveringsmaskine på fattigdomsydelser, indtil de er absolut helt nedbrudte og døden nær. Og så taler Peter Hummelgaard om værdighed i sit svar!!!!

Læs svaret fra BIF direktør Marianne Sørensen her

I februar 2020 fandt Liv Over Lov det igen meget nødvendigt for svært syge medborgeres retssikkerhed at sende nye åbne breve om lovbegrebet “åbenbart formålsløst”, da svært syge medborgere stadig tvinges til at møde op til rehabiliteringsteammøder under skriftlige trusler om at miste deres forsørgelse og under trusler om, at deres sager ikke kan blive afgjort.

Det er desværre stadig Liv Over Lov’s erfaring, at jobcentre og klagesagsteams i flere kommuner fortsat ulovligt nægter skriftligt at vurdere om det er åbenbart formålsløst at udvikle svært syge medborgeres arbejdsevne og som følge af denne vurdering fritage dem for at skulle møde op til rehabiliteringsteammøder, selvom både praktiserende læger, psykiatere og endda en kommunes Borgerrådgiver skriftligt har advaret kraftigt imod det.

I februar 2020 sendte Liv Over Lov derfor 3 åbne breve til henholdsvis beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og de øvrige medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg, til borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og de øvrige medlemmer af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København samt til Borgmester Mikael Smed og medlemmerne af udvalget for arbejdsmarked og Uddannelse samt social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet i Vordingborg.

Læs det åbne brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard m.fl. her

Læs det åbne brev til Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard m.fl. her

Læs det åbne brev til borgmester Mikael Smed og social- og arbejdsmarkeddirektør Helle Linnet m.fl. her

Læs, hvad Helle Linnet udtalte på side 12 i Sydsjællands Tidende den 19/2 2020 her

Liv Over Lov finder det meget, meget bekymrende, at flere kommuners jobcentre og klagesagsteams stadig ulovligt nægter skriftligt at vurdere om det er åbenbart formålsløst at udvikle svært syge medborgeres arbejdsevne, og at de med skriftlige trusler tvinger dem til at møde op til rehabiliteringsteammøder.
Tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen meddelte nemlig skriftligt til Liv Over Lov den 29. april 2019; citat: “Det er naturligvis vigtigt, at kommunerne forholder sig til, om der er et konkret behov for at afvente forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når der er tale om åbenbare sager. Hvis der på ingen måde er tvivl om, at der skal tilkendes førtidspension, hvor kommunen alene overvejer, om personen, som førtidspensionist, skal bevilges yderligere former for hjælp, er der naturligvis ingen grund til at afvente den tværfaglige behandling i rehabiliteringsteamet.”

Læs hele svaret fra tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen her

Siden Liv Over Lov modtog Troels Lund Poulsens svar den 29. april 2019, har bisiddere og partsrepræsentanter for veldokumenteret svært syge medborgere forgæves forsøgt at få jobcentre og klagessagsteams i flere kommuner til skriftligt at vurdere om det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne i forhold til reglerne om:

Førtidspension i Lov om Social Pension § 18, stk. 2

Ressourceforløb i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 112, stk. 2

Minifleksjob i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 116, stk. 2 og fleksjob i § 116, stk. 3

Men den ulovlige forvaltningspraksis i flere kommuners jobcentre og klagesagsteams fortsætter desværre ufortrødent på 8. år til alvorlig skade for svært syge medborgere og deres pårørende, for ingen landspolitikere eller kommunalpolitikere gør noget som helst aktiv for at stoppe ulovlighederne. De snakker, snakker, snakker og skriver, skriver og skriver om det, men de gør intet aktivt.
Det er altså kun handling, der skaber den absolut nødvendige forvandling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.