Åbne spørgsmål om tvang til selvforsørgelse i deltidsjob

Kære beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og øvrige medlemmer af beskæftigelsesudvalget

På vegne af Liv Over Lov’s 804 medlemmer beder undertegnede om at få svar på disse åbne spørgsmål om at blive erklæret for selvforsørgende, selvom man kun kan arbejde på deltid (18-25 timer om ugen).

Spørgsmål 1

Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der helt klart definerer, hvad et ordinært job er – specifikt om fuldtid er 37 timer om ugen eksklusiv pauser?

Spørgsmål 2

Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der pålægger jobcentrene og Ankestyrelsen ikke at tælle borgernes pauser i virksomhedspraktikker med, men kun den tid, hvor borgere med en dokumenteret varig nedsat arbejdsevne udfører konkrete arbejdsopgaver?

Spørgsmål 3

Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der klart definerer, hvordan fleksjobbegrebet ”væsentligt” skal fortolkes og praktiseres af jobcentrene og Ankestyrelsen, så myndighederne forhindres i at misbruge begrebet til at fastholde borgere med en dokumenteret varig nedsat arbejdsevne i uendelige afklaringsforløb uden en slutdato?

Spørgsmål 4

Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der pålægger jobcentrene og Ankestyrelsen at fastsætte borgeres arbejdsevne på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger, som sikrer, at han/hun har kræfter/funktionsevne tilbage til at have et privatliv og den nødvendige tid til at restituere sig jævnfør:

tidligere Social- og integrationsminister Karen Hækkerups svar på § 20 spørgsmål nr. 368 den 14/6 2013?

Spørgsmål 5

Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der sikrer, at ingen jobcentre og Ankestyrelsen kan erklære borgere med en dokumenteret varig nedsat arbejdsevne for selvforsørgende i et deltidsjob på baggrund af:

Principafgørelse N-11-06 om fleksjob af 29/9 2006,

og som knytter sig til den historiske Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats af 29/6 2005?

Spørgsmål 6

Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der sikrer, at borgere med en dokumenteret varig nedsat arbejdsevne skal betragtes som handicappede, og at jobcentre og Ankestyrelsen derfor bør være forpligtet til at fortolke og praktisere fleksjobreglerne som en handicapkompenserende hjælp jævnfør Danmarks forpligtigelser i FN’s handicapkonventionen af 13. december 2006,

ratificeret i BKI nr 20 af 15/11/2017,

og hvor det i artikel 1 fastslås, at handicapbegrebet skal forstås således: ”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”?

Begrundelse for spørgsmålene:

Liv Over Lov har desværre erfaret, at tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Anna Mee Allerslev åbenbart ikke havde ret, da hun den 22/11 2016 besvarede spørgsmålet: ”Vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget venligst svare på, hvor præcist i lovgivningen det står, at man er selvforsørgende, når man kan arbejde 21 timer om ugen i et ordinært job uanset om man har lægedokumenterede og arbejdsprøvningsdokumenterede varige og væsentlige begrænsninger i sin arbejdsevne, som jo er lovkriteriet for at få tilkendt fleksjob?” således:

”Det fremgår ikke af loven, at man er selvforsørgende, når man kan arbejde 21 timer om ugen. Man er selvforsørgende, når man ikke modtager en forsørgelsesydelse fra kommunen.”

Liv Over Lov har desværre også erfaret, at de 9 skriftlige svar fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen den 12/1 2021 har givet på Victoria Velasquez’s § 20 spørgsmål på ingen måder medfører, at retssikkerheden øges markant for borgere med en dokumenteret varig nedsat arbejdsevne.

Med venlig hilsen

Charlotte Pedersen og Jane Pihlmann, Daglige Ledelse i Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov

Liv Over Lov’s hjemmeside

Liv Over Lov’s YouTube-kanal

Liv Over Lov’s Facebook-gruppe

Øvrige kildehenvisninger med relevans for ovenstående 6 spørgsmål

Link til de ni § 20 spørgsmål, som Victoria Velasquez stillede den 4/1 2021, og link til fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens svar på dem den 12/1 2021.

Fortsat ingen beskyttelse mod myndighedernes overgreb – Liv Over Lov,

§ 20 spørgsmålene og svarene på dem kan også findes under datoen 04-10-2021 i dette link:

Folketingets hjemmeside, hvor § 20-spørgsmål med relevans for Beskæftigelsesudvalget er listet

Juraprofessor Eva Smidt har i bogen ”Eva Smidt – Jeg håber, jeg har gjort en forskel”, af Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt, udgivet af Gyldendal A/S 2020 udtalt, citat: ”Retssikkerhed handler om at beskytte den enkelte mod overgreb fra myndighedernes side. Men det forstår mange af nutidens politikere ikke. De tror, at retssikkerhed handler om, at borgerne skal føle sig trygge. Det er selvfølgelig også vigtigt. Det har bare ikke noget med retssikkerhed at gøre.”

v

Herunder er to skærmbilleder af Ankestyrelsesafgørelser, som dokumenterer, at Ankestyrelsen misbruger fleksjobbegrebet ”væsentlig” og magtfordrejer principafgørelse N-11-06, og som medfører, at jobcentrene også misbruger det til de berørte borgeres store ugunst, idét de risikerer at skulle leve resten af deres liv af et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau for enlige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.